เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

ก้าวสู่การลงทุนระดับสากล

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA Infinite Wealth Prestige (Unit Linked) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

นวัตกรรมการส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลาน และการวางแผนชีวิตวัยเกษียณ ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลก

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)*

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

18 - 75 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
หมายเหตุ
1 สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราค่าการประกันภัยรายปีที่แนบกับกรมธรรม์ ซึ่งเป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
2 ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย + ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ + ค่าการประกันภัย (COI)
3 กองทุนผสม AIA Global Allocation Funds 3 กอง ที่มีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ที่สามารถเลือกได้ตามระดับความเสี่ยง ได้แก่
  • AIA Global Conventional Allocation Fund
  • AIA Global Moderate Allocation Fund
  • AIA Global Aggressive Allocation Fund
ซึ่งได้รับการดูแลโดยกลุ่มการลงทุนของเอไอเอ และบริหารงานโดยบลจ. ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock, Wellington Management และ Capital Group

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

หมายเหตุ
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
** ภายใต้เงื่อนไขเมื่อผู้เอาประกันภัยไม่เคยทำการลดเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
*** เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 55 ปี ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และกรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบทุกงวด หรือ ชําระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างน้อย 10 ปี ทั้งนี้ หากกรมธรรม์อยู่ในระหว่างหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะไม่จ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณ
**** ภายใต้เงื่อนไขเมื่อผู้เอาประกันภัย 1) ได้ชําระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยทุกงวด และ 2) ไม่เคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และ 3) ไม่เคยทําการลดจํานวนเบี้ยประกันภัยหลัก
***** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)
 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร
ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง  แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนของเงินลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนกรมธรรม์ ก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย
4. ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันภัยก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์ได้
5. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
6. การถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วน หรือการใช้สิทธิถอนเงินจากกรมธรรม์อัตโนมัติ จะทำให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ลดลง ซึ่งส่งผลให้ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตลดลง และกรมธรรม์อาจสิ้นผลบังคับเร็วขึ้น
7. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
8. ในระหว่างสัญญากรมธรรม์ กรมธรรม์อาจจะสิ้นผลบังคับในปีใดปีหนึ่งก็ได้หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ หรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
9. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
10. จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยโดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก
11. กรณีกองทุนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ขอเอาประกันภัยอาจขาดทุน หรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
12. การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต คลิกที่นี่
 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. เงื่อนไขการรับประกันภัย
• ชาย/หญิง อายุ 18 - 75 ปี
•  จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ อายุเป้าหมายที่ต้องการ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ จำนวนปีที่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัย กองทุนที่เลือก และหรืออัตราค่าการประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ
• สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษได้ โดยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ งวดละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้ง ในแต่ละปีต้องไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อ ปีกรมธรรม์
 
2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ระหว่าง
    1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) หรือ
    2. มูลค่ารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวก จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำ ในอัตราร้อยละ 100 ของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก
รวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
 
3. ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา
หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหนวยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร?
 
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value) หมายถึงผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

- เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ เป็นชื่อทางการตลาดกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป
 
- เบี้ยประกันภัยหลักของธุรกิจใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสมมติฐานอัตราผลตอบแทนประมาณการของบริษัทแต่ละปี
 
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ถอนเงินออม การเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 
- สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างน้อย 3 ปี และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 
- การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 
- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน
 
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด
 
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 
*1. September 19, 2017 . 2017 America’s top 300 money managers. https://www.institutionalinvestor.com/article/b15130vb18nnl1/2017-americas-top-300-money-managers
2. StatPro . US dollar. Global Stewardship composite. From inception (December 31, 2015 ) to June 30, 2020. Absolute returns of top and bottom 10 stocks. Some stocks were only held for part of the period.
3. October 19, 2020.World’s top management firm 2020. https://www.advratings.com/top-asset-management-firms
4. Source : Capital Group

บทความที่น่าสนใจ