แผนประกันภัยกลุ่ม เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค (Flexi pack)

ประกันภัยกลุ่มที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้นายจ้าง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ กับสวัสดิการที่เลือกได้

อายุรับประกัน

15 - 69 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

แผนประกันภัยกลุ่ม เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค (Flexi pack)

แผนประกันภัยกลุ่มแบบสำเร็จรูปที่เพิ่มความยืดหยุ่น ให้นายจ้างเลือกความคุ้มครองตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร และปรับเปลี่ยนวงเงินผลประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

15 - 64 ปี

สำหรับองค์กรขนาด

5-149 คน หรือ 5-49 คน (กรณีมีความคุ้มครองประกันสุขภาพ)

สิ่งที่คุณจะได้รับ

WorkWell with AIA

ให้เอไอเอดูแลองค์กรของคุณและชีวิตรอบด้านของพนักงานคนสำคัญทุกคน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมสนับสนุนสุขภาพรอบด้านตลอดปี พิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสวัสดิการกลุ่มเอไอเอเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม

AIA Health Plus

พิเศษ เฉพาะสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ เหมา เบิ้ล คุ้ม หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เติมความอุ่นใจ พร้อมผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองพื้นฐาน

   - การประกันชีวิตการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง สำหรับเลือกซื้อเพิ่มเติม

   - การประกันอุบัติเหตุ

   - การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

   - สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง

   - ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบไม่อ้างอิงตามตารางผ่าตัด

   - ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบนอกประเภทการผ่าตัด

   - ค่าปรึกษาแพทย์ต่อเนื่องภายหลังการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

   - ค่าปรึกษาแพทย์และหรือค่าตรวจวินิจฉัยโรคแบบผู้ป่วยนอก ก่อนการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

   - การตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกแบบกำหนดผลประโยชน์ต่อครั้ง

   - การตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกแบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์

   - การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์และการตรวจในห้องทดลองแบบผู้ป่วยนอก

   - ค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมเพิ่มทวีไม่คุ้มครองโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

   - ค่ารักษาทันตกรรม แบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์ตามรายการ

   - ค่ารักษาทันตกรรม แบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์

   - ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล

 

2. คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย

   - ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 5-149 คน หรือ 5-49 คน กรณีต้องการทำประกันสุขภาพ จำนวนพนักงานประจำ ไม่รวมผู้อยู่ในอุปการะ (คู้สมรส และบุตร)

   - พนักงานที่มีสิทธิจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 64 ปี ในวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีผลบังคับ

   - กรณีมีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มมาก่อน และต้องการความคุ้มครองต่อเนื่องสามารถขยายความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพิจารณารับประกันภัยของเอไอเอ

 

3. การเลือกแผนประกันภัย

   - พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน

   - คู่สมรสและบุตรจะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้ผลประโยชน์เดียวกันกับพนักงาน หรือต่ำกว่าพนักงานเท่านั้น

   - 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 7 แผน

   - ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันความคุ้มครองแบบบังคับ ได้แก่ ประกันชีวิต เท่านั้น

   - การสมัครทำประกันภัยให้กับคู่สมรสและบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันภัยของพนักงานทุกท่านจะต้องทำประกันภัยทั้งหมด การประกันภัย 40 โรคร้ายแรง ประกันค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้างสามารถเลือกทำเพิ่มเติมให้กับคู่สมรสและบุตรได้เท่านั้น

1. เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค คืออะไร

เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค (Flexi Pack) คือ แผนประกันภัยกลุ่มแบบสำเร็จรูปที่เพิ่มความยืดหยุ่น ให้นายจ้างหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร และปรับเปลี่ยนวงเงินผลประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

 

2. ทำไม เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค ดีสำหรับองค์กรของคุณ

   - อิสระในการกำหนดความคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนและเพิ่มผลประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าองค์กรแต่ละราย

   - ครอบคลุมทุกความคุ้มครองด้วย 15 ผลิตภัณฑ์ พร้อมขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การตรวจสุขภาพประจำปี

   - เบี้ยประกันภัยที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร และสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างลงตัว

   - นายจ้าง และ/หรือผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์ และ/หรือ หนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ และ/หรือ หนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม

   - ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

   - ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือ หนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และ/หรือ ผู้เอาประกันภัย

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า

   - สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย

   - สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

บทความที่น่าสนใจ