เอไอเอ 20 เพย์ ลิงค์ เพรสทิจ (ยูนิตลิงค์)

ประกันชีวิตควบการลงทุน ให้ชีวิตและการลงทุนเป็นเรื่องง่าย

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIA 20 Pay Link Prestige (Unit Linked) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

วางแผนง่าย สร้างหลักประกันเพื่ออนาคตของคนที่คุณรักได้ชัดเจน อุ่นใจได้ ครอบคลุมทุกความกังวัลด้านสุขภาพ ให้คุณใช้ชีวิตเพื่อทำสิ่งที่ถนัดได้อย่างไร้กังวล 

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)*

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป

เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม AIA Asset Allocation Funds 6 กอง ที่สามารถเลือกกองทุนได้ตามระดับความเสี่ยง ซึ่งได้รับการดูแลโดยกลุ่มผู้เชียวชาญด้านการลงทุนของเอไอเอ และบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Baillie Gifford, BlackRock, Wellington Management และ Capital Group

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

รับจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง

1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) กับ

2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวกด้วย 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก

รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คืออะไร?

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Value) หมายถึง ผลรวมของจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

• เบี้ยประกันภัยหลักของธุรกิจใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสมมติฐานอัตราผลตอบแทนประมาณการของบริษัทแต่ละปี
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ถอนเงินออม การเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างน้อย 3 ปี และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราค่าการประกันภัยรายปีที่แนบกับกรมธรรม์ ซึ่งเป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บทความที่น่าสนใจ